Likestillingsredegjørelse

 

Likestillingsredegjørelse Nogva Motorfabrikk AS

Nogva Motorfabrikk AS arbeider kontinuerlig med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Faktisk tilstand for rapporteringsåret 2021:

Kjønnsbalanse per stillingsnivå
Nogva er et mellomstort selskap med 77 ansatte. Stillingsnivåene er derfor kun delt opp i nivå 1 og 2, hvorav nivå 1 består av ledergruppen og mellomledere nivå 2 består av resten av de ansatte.

Kjønnsfordeling stillingsnivå

Kvinner

Menn

Nivå 1 LG og mellomledere

0

12

Nivå 2 øvrige ansatte

8

65

Totalt

8

77

 

Kjønnsfordelingen viser at vi ikke har en god kjønnsbalanse i ledende stillinger i selskapet, og en overvekt av menn innen øvrige stillinger. Den høye andelen menn er normalt for industribedrifter innenfor maritime sektor. Selskapet praktiserer en lønns- og ansettelsespolitikk som ikke diskriminerer mellom kjønnene. Ved enhver rekruttering forsøker vi å ansette flere kvinner i Nivå 1, men frem til nå har det vært få søkere med riktig kompetanse i henhold til de øvrige stillingene. Alle stillinger er faste, og det forekommer ikke ufrivillig deltid.

Vårt arbeid for likestilling og ikke-diskriminering
Som en del av vår strategi og verdier inngår tydelige mål om at vi skal være en attraktiv arbeidsplass og stimulere til en sunn work life balance med fysisk aktivitet, mangfold, åpenhet, ansvarsbevissthet, lojalitet, endringsvilje og selvstendighet. Vi har et overordnet mål om å være regionens mest attraktive arbeidsplass, som blant annet betyr at vi skal bygge folk, bygge kultur og bygge forretning og sikre rekruttering av nødvendige ressurser og kompetanse.

I våre ledelsesprinsipper er det illustrert hva vi som ledere og medarbeidere i Nogva skal vektlegge i utøvelsen av vårt leder- og medarbeiderskap, hvilke holdninger vi vil dyrke og hvilke grenser vi vil sette. Vårt lederskap skal styrke lagfølelse, gjensidig tillit, åpenhet og psykologisk jobbtrygghet. Ledere må søke å være intensjonsbasert med tydelig retning og rammer. Ledere på alle nivå må utvikle medarbeidere gjennom passelige utfordringer og nødvendig støtte. Respekt for hverandre mellom kjønn, ulike nasjonaliteter og ulike kulturer er en viktig del av våre ledelsesprinsipper. Nogva hadde ved slutten av 2021 ansatte fra 3 ulike nasjonaliteter.

Nogva oppfordrer enhver arbeidstaker, både ansatte og innleid, til å varsle om kritikkverdige forhold i virksomheten. Personalhåndbok og varslingsplakat med informasjon om retningslinjer for varsling er tilgjengelig for ansatte på intranett og fysiske oppslagstavler. Alle varsler behandles konfidensielt og varslet kan også bli sendt direkte til uavhengig tredjepart i tilfeller hvor ansatt/innleid ønsker full anonymitet. Uavhengig tredjepart tar imot varselet på vegne av Nogva og gir råd om videre oppfølging. Dette bidrar til godt vern av den som varsler og habilitet i håndteringen.

Rekruttering og mangfold
Alle rekrutteringer skal i henhold til selskapets retningslinjer annonseres internt og gjøres lett tilgjengelig for ansatte. Profesjonelle digitale verktøy i rekrutteringsprosessen benyttes. Rekrutteringsprosessen inneholder ulike type tester og utvalgskriterier for å finne best kvalifiserte kandidater uavhengig av kjønn og nasjonalitet. Arbeidsspråket er i stor grad engelsk slik at språk ikke er en hindring for å ansette den best kvalifiserte kandidaten.

Lønns- og arbeidsvilkår
Lønnsfastsettelse i selskapet er basert på det generelle markedsnivået, type stilling, rolle og ansvar, utdanningsnivå, jobbprestasjoner og ansiennitet. Selskapet har en gjennomarbeidet lønnssystematikk som er kjønnsnøytral, selskapet skal være konkurransedyktig i markedet. Ingeniører, som utgjør en stor andel av selskapets ansatte, avlønnes i henhold til generelt markedsnivå og gjeldende Industriarbeider overenskomst og NITO statistikker. Lønnskartlegging blir ivaretatt av nøytrale funksjoner og reguleringer lønns- og arbeidsvilkår skal godkjennes av leders leder ihht. selskapets rammer.

Tilrettelegging
Det jobbes kontinuerlig i selskapet med tilrettelegging av arbeidssituasjon for de som har behov for det. Det er samarbeid med lokalt NAV-kontor og der det er mulig kan Nogva legge til rette for arbeidstrening. Dette var ikke aktuelt i 2021.

Utviklingsmuligheter
Kontinuerlig forbedring og kompetanseutvikling som avgjørende for selskapets løpende verdiskaping. Selskapet hadde 3 lærlinger i 2021.

Fleksibel arbeidstid
Selskapet praktiserer fleksibel arbeidstid innenfor rammene som ivaretar selskapets arbeidskapasitetsbehov, hvor ansatte gis mulighet til fleksibilitet i forbindelse med når og hvor man jobber som er nødvendig for tilfredsstillende «work life-balance» i ulike livsfaser.

Forventninger til arbeidet framover 
Selskapet vil fremover jobbe med å kartlegge og igangsette tiltak i det løpende inkluderings- og likestillingsarbeidet. 

 
 
 
Lukk

Takk for din henvendelse

Vi tar normalt kontakt innen 24timer.